Why Kice

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร

“ประเทศไทย ไม่ใช่แค่กรุงเทพฯ”

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือ ไคซ์ (KICE)

บริหารงานโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค

มากว่า 35 ปี โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ครบรอบ 1 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ ผู้ให้บริการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นหนึ่งในเมืองหลัก

“ไมซ์ซิตี้” (MICE City) และศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถ

กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

“ไคซ์” ขอขอบคุณ และมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของทุกท่าน

สุนทร อรุณานนท์ชัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)