How To Get Here

เดินทางมาจาก

กรุงเทพฯ

เครื่องบิน

สายการบินแอร์เอเชีย / สายการบินไทยสมายล์ / สายการบินนกแอร์ / สายการบินไทยไลอ้อนแอร์

รถไฟ

รถด่วน / รถด่วนพิเศษ

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางรุ่งประเสริฐทัวร์ / รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์ / รถโดยสารประจำทางซันบัส / รถโดยสารประจำทางแอร์เมืองเลย / รถโดยสารประจำทางชาญทัวร์ / รถโดยสารประจำทางนครชัยแอร์ / รถโดยสารประจำทางขอนแก่นทัวร์


มหาสารคาม

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์ / รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง / รถโดยสารประจำทางเพชรประเสริฐทัวร์ / รถโดยสารประจำทางวาปีเดินรถ


กาฬสินธุ์

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 274 ขอนแก่น-มุกดาหาร


ร้อยเอ็ด

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด / รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 534 ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น


อุดรธานี

รถไฟ

รถท้องถิ่น 418 / รถด่วน 78 / รถเร็ว 134 / รถด่วนพิเศษ 26

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางสงวนชัยทัวร์ / รถโดยสารประจำทางขอนแก่นชนะชัยขนส่ง

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 233 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด


หนองบัวลำภู

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 805 ขอนแก่น-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 802 ขอนแก่น-หนองบัวลำภู


ชัยภูมิ

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางสาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ / รถโดยสารประจำทางสาย 566 ขอนแก่น-ชัยภูมิ-นครสวรรค์

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 509 ขอนแก่น-ชัยภูมิ


นครราชสีมา

รถไฟ

รถท้องถิ่น / รถด่วน 77

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางนครราชสีมา-ขอนแก่น / รถโดยสารประจำทางอีสานทัวร์

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 210 นครราชสีมา-ขอนแก่น


เลย

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางซันบัส

รถตู้โดยสารสาธารณะ

รถตู้โดยสารสาธารณะสาย 217 ขอนแก่น-เมืองเลย


บุรีรัมย์

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางขอนแก่น-สุรินทร์ / รถโดยสารประจำทาสาย 281 บุรีรัมย์ - ขอนแก่น


เวียงจันทน์ ประเทศลาว

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางบริษัทขนส่งจำกัด เวียงจันทน์-ขอนแก่น